Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Školní jídelna

Základní informace

Školní jídelna připravuje obědy pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ a cizí strávníky. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb. Jídelníček se řídí i nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši platného od 1. 9. 2015

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění, provoz školní jídelny zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon).
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. se žáci dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, počítají se i prázdniny. Proto je nutné při placení stravného nahlásit i datum narození.

Telefonní číslo: +420 799 534 972
Email: sjstren@seznam.cz

Vedoucí:   Zatloukalová Alena (tel.: +420 725 426 721)
Kuchařka: Doležalová Eva

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní doba školní jídelny je od 11. 00 hod do 13. 10 hod.

 1. Výdej obědů:
 • pro jídlonosiče (onemocnění dítěte, cizí strávníci) ........... 11. 00 - 11. 20
 • pro děti MŠ a zaměstnance MŠ ..…….............................. 11. 30
 • pro žáky a zaměstnance ZŠ ............................................. 11. 55 - 13. 05
 • po dobu prázdnin MŠ ....................................................... 11. 00 - 12. 30

      2. Cena obědů:

 • žáci 7 - 10 let ............ 27,- Kč
 • žáci 11 - 15 let ...........30,- Kč
 • zaměstnanci ............. 31,- Kč
 • cizí strávníci ............. 61,- Kč
 • Ceník pro strávníky 3 6 let: přesnídávka 9 Kč, oběd 19 Kč, svačina 9 Kč.

      3. Způsob placení stravného:

 • převodem na účet školy č. 19-1809709369/0800, nutno vždy uvádět přidělený variabliní symbol
 • v září a ve výjimečných případech formou hotovostní – zálohy na obědy na nový měsíc se hradí ve zúčtovacím období daného měsíce od 15.00 do 16.00 hod. u vedoucí ŠJ
 • k vyúčtování stravného dochází vždy poslední den měsíce. Strávníkovi je vždy odečtena přesná částka za odebrané obědy v daném zúčtovacím období

     4. Strávník, který si chce odhlásit oběd, musí tak učinit den předem (do 10.00 zapsáním do sešitu v šatně ZŠ Střeň, nebo telefonicky u pracovníků ŠJ). Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.


     5. Mimo jídelnu se oběd vydává do jídlonosiče jen v první den nemoci dítěte.


   6.Děti, které jsou přihlášeny k celodennímu pobytu v MŠ, budou započítáváni jako celodenní strávníci (přesnídávka, oběd, svačinka).


      7. Po dobu školních prázdnin se děti ZŠ Střeň nemohou ve školní jídelně stravovat. Totéž platí i ve dnech mimořádného ředitelského volna.


      8. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.


      9. Žák dbá pokynů dohlížejícího učitele nebo vedoucí jídelny, chová se slušně k pracovnicím školní jídelny. Po konzumaci oběda odnese použité nádobí na příslušné místo a zanechá jídelní stůl v pořádku. V prostorách jídelny se zbytečně nezdržuje.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři vedoucí ŠJ.